do your ears hang low

cotton  2014  26″w x 90″ h

Da 1 do your ears hang low